​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
  Nod​arbību saraksts

Skip Navigation Linksadministrācija

​ ​​​​​​​​​​​Koledžas administrācija

​​Direktore
mag. paed., Rita Pole

Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija kad tās radījām"
"We cannot solve tomorrow's problems using the same skills and knowledge we had when we created them"
/Albert Einstein/​

Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis.
„ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki iziet un atkal atgriežas formālajā izglītībā dažādos savas dzīves posmos"
(Baltā grāmata,1995,16). 

Mūsdienās dominē tendence prasīt, lai visas sabiedrības problēmas tiek atrisinātas ar ekonomiskiem līdzekļiem. Nedz ekonomika, nedz izglītība katra par sevi nevar nodrošināt cilvēka pilnvērtīgu dzīvi un labklājību. To var tikai abas kopā.

kalnina.jpgDirektora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

mag. paed., Valda Kalniņa

VAKAR   Baltā māja, atsevišķa izglītības iestāde, senas tradīcijas, saliedēts un profesionāls pedagogu ​un darbinieku kolektīvs, salīdzinoši nemainīgas izglītības programmas, relatīvi nemainīgs audzēkņu kontingents ar lielu meiteņu īpatsvaru, laba gaiša aura, prognozējamība, sakārtotība, orientēšanās uz panākumiem.

ŠODIEN    Baltā māja, izglītības iestādes struktūrvienība, darbīgi, mērķtiecīgi, prasīgi audzēkņi, radoši, čakli, profesionāli, apņēmīgi pedagogi, sakārtota vide, normāls materiāltehniskais un metodiskais nodrošinājums, Eiropas nauda, nemitīga mainība, steiga, aizņemtība.​ 

RĪT    Baltā māja, patstāvīga izglītības iestāde, smaidīgi, normāli nodarbināti, labi atalgoti, uz panākumiem orientēti  pedagogi,  liels uzņemšanas konkurss, ļoti labs materiāli – tehniskais un metodiskais nodrošinājums, jauna dienesta viesnīca, katram  skolotājam un audzēknim savs dators, augsts izglītības iestādes prestižs, senās  tradīcijas bagātinātas ar jaunajām, laba gaiša aura, prognozējamība, sakārtotība, orientēšanās uz panākumiem.

veipa.jpg Ekonomikas katedras vadītāja

mg.biol., Ingrīda Veipa

Idejas pašas neko nespēj īstenot. Lai​ idejas īstenotos, ir nepieciešami cilvēki, kuriem ir jāpieliek praktiskais spēks. /K.Markss/

Ekonomikas katedras darba vadīšanu uzsāku 2012./2013. studiju gadā. Kā stiprās puses vēlos uzsvērt koledžas mācībspēkus, kuri ikdienā vada studentu apmācību dažādos studiju kursos, piedāvājot apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas gan auditorijā, gan apmeklējot mācību ekskursijas uzņēmumos. Organizē lietišķos pētījumus ar kuru rezultātiem iepazīstina gan koledžas, gan citu augstskolu organizētajās konferencēs, kā arī starptautiskajās zinātniski pētnieciskajās konferencēs ārpus Latvijas. Lektori regulāri paaugstina kvalifikāciju apmeklējot seminārus, kursus, studē doktorantūrā, iziet stažēšanos pie vietējiem un ārzemju uzņēmējiem, lai nezaudētu saikni ar reālo tirgus situāciju​. 

Studentiem ir iespēja sevi attīstīt, piedaloties dažādos profesionālajos konkursos, uzstājoties konferencēs. Izejot kvalifikācijas praksi, studenti bieži iegūst ne tikai profesionālās prasmes, bet arī darbavietu​. 

Koledža ir vieta, kurā, pieliekot savas pūles un darbu, var realizēt idejas. Tā ir vieta, kur sākotnēji savu ideju vari pārbaudīt uzliekot uz papīra, lai saņemot diplomu, mazinātu risku kļūdīties, uzsākot patstāvīgas darba gaitas. Koledžā pavadītais laiks ir savu profesionālo kompetenču izkopšana, jaunu zināšanu apgūšana, sava reģiona īpatnību un brīvo tirgus nišu izzināšana​.