​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
  Nod​arbību saraksts

Skip Navigation Linksprojekti

​​​​​​​​​​Projekti

agritas_logo.png

Projekta nosaukums: ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums)

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augusts

Atbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās

PROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

  1. Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara:

Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);

Mainīgo izmaksu segšana – līdz 70 EUR mēnesī uz vienu audzēkni - 100 audzēkņiem gadā (transports un dienesta viesnīca);

Kompensācija uzņēmējam par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam – līdz 224,48 EUR mēnesī (1,22 euro/h par 1 audz./mēn.);

Kompensācija PII par DVB mācību iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu –  līdz 20,76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

  1. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē:

Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);

Mainīgo izmaksu segšana – līdz 80 EUR mācību gadā vienam izglītojamam (transports un dienesta viesnīca);

Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses nodrošināšanu – līdz 120 EUR apmērā uz vienu praktikantu vienā iesaistītes reizē (14,22 eur/kalendārā ned.).

Kompensācija PII par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu –  līdz 20,76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja: Jolanta Vjakse, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv , 29471150

DVB apakšprojekta vadītāja: Sanita Bērziņa, e-pasts: sanita.berzina@lddk.lv , 22338862

Prakšu apakšprojekta vadītājs: Andrejs Bušenko, e-pasts: andrejs.busenko@lddk.lv , 28347877


logo.jpg

Jēkabpils Agrobiznesa koledža (turpmāk Koledža) realizē Eiropas savienības  fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" -  atbalsta mērķis "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" – PROJEKTU "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr.8.4.1.0./16/I/001

Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par izglītības programmu reralizāciju mērķauditorijai - strādājoši pieaugušie vecumā no 25 gadiem. Apmācību rezultātā strādājošie papildinās savu profesionālo kompetenci, palielinās konkurētspēju un veicinās sava darba produktivitāti.

Piedāvātās programmas:

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS FILIĀLĒ

 
PROGRAMMA
APMĀCĪBU LAIKS
1.       PAPĪRA PLASTIKAS DARBI
60 stundas apm.  
4 mēneši
2.       PAPĪRA PLASTIKAS DARBI60 stundas apm.
2,5 mēneši
3.        
TELPU NOFORMĒJUMS UN INTERJERS80 stundas
6 mēneši
4.       TELPU NOFORMĒJUMS UN INTERJERS80 stundas
3 mēneši
5.        ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAMATI80 stundas   
3 mēneši
6.        ĒKAS SILTUMA MEZGLS (ISM) UN SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS: APKOPE UN REGULĒŠANA. IEKŠĒJIE UN ĀRĒJIE SILTUMTĪKLI50 stundas 
apm.1,5 mēneši
7.       SAUSĀS BŪVES MONTĀŽA60 stundas      
​apm. 2 mēneši
8.        KRĀSOŠANA60 stundas     
 apm. 2 mēneši
9.       FLĪZĒŠANA60 stundas      
apm. 2 mēneši

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā JĒKABPILĪ

1.        
JAVA PROGRAMMĒŠANA
160 stundas - 5 mēneši
2.       PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA36 stundas - apm. 3 mēneši
3.       IT DROŠĪBAS VADĪBA36 stundas - apm. 2,5 mēneši
4.       

MOBILO LIETOJUMU PROGRAMMĒŠANA (ANDROID, IOS, U.C.)

36 stundas - apm. 2 mēneši
5.       ORACLE DATU BĀZU VAICĀJUMU VEIDOŠANA36 stundas- apm. 2 mēneši
6.       KIBERDROŠĪBA36 stundas - 3 mēneši
7.       MICROSOFT OFFICE 365 PAKALPOJUMU IEVIEŠANA UN UZTURĒŠANA36 stundas -apm.3 mēneši
8.       MICROSOFT OFFICE 365 PAKALPOJUMU IEVIEŠANA UN UZTURĒŠANA36 stundas- apm. 3 mēneši
9.       LINUX SISTĒMU IEVIEŠANA36 stundas - apm. 3 mēneši
10.   LINUX SISTĒMU ADMINISTRĒŠANA36 stundas - apm. 3 mēneši
11.   MICROSOFT WINDOWS SERVERA ADMINISTRĒŠANA36 stundas- apm. 3 mēneši
12.   MICROSOFT WINDOWS SERVERA IEVIEŠANA36 stundas - apm. 3 mēneši
13.   WINDOWS SISTĒMU IEVIEŠANA UN KONFIGURĒŠANA40 stundas - apm. 3 mēneši

​PASĀKUMS TIEK FINANSĒTS AR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA ATBALSTU​


logo.jpg

​Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno projektu STEM studiju mācību vides uzlabošanai.

​Jēkabpils Agrobiznesa koledžā šobrīd notiek darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.4. "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tai skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" projekta "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana" īstenošana.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mērķis dalībai projektā ir uzlabot un modernizēt pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi un nodrošināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības kvalitāti.

Projekta ietvaros koledža plāno veikt sekojošas darbības:

1)Infrastruktūras uzlabošana. Ļoti nozīmīgs faktors, lai modernizētu STEM izglītības programmas ir Koledžas infrastruktūras attīstība. Datorklases ir nolietojušās, īsti nav piemērotas STEM izglītības programmu īstenošanai, nepieciešami uzlabojumi arī IT laboratorijā un lektoru metodiskajā kabineta.

2)Datortehnikas iegāde un programmatūras noma. Kvalitatīvai studiju un mācību procesa apguvei un modernizācijai nepieciešams iegādāties mūsdienīgu IT aparatūru un programmatūru. Iepriekšējos periodos iegādāta datortehnika pēc savas veiktspējas vairs nav atbilstoša mūsdienīgai STEM izglītības programmu apmācībai.

3)Aprikojuma iegāde (mēbeles). Telpu pielāgošanai aparatūras un aprīkojuma uzstādīšanai un darbībai, nepieciešams iegādāties mēbeles izremontētajās telpās.

Koledžas kopējais attiecināmais finansējums projekta ietvaros ir 308 842 EUR, ERAF atbalsta apjoms 262515,70 EUR. Koledža projekta darbības plāno īstenot līdz 2018.gada 30.junijam.

Koledža pieejamas Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas, audio un video tehnika varētu nodrošināt jaunas agrāk nebijušas studiju iespējas. Uzlabojot STEM studiju mācību vidi, pieaugs studentu un audzēkņu interese par šīm zinātnēm, koledža kļūs modernāka, atpazīstamāka un konkurētspējīgāka.

europass mobilitate.jpg
​Mobilitāte Eiropā ir svarīga, lai veidotu konkurētspējīgu un dinamisku ekonomiku, kurā ievŗojama nozīme ir prasmīgam un elastīgam darbaspēkam, kas spēj pielāgoties strauji mainī​gajām darba tirgus prasībām.

erasmus plus logo.jpg

​IP Komerczinības audzēkņi praksē​ Maltā.​

erasmus plus.JPG


logo-esf.gif

​Mērķstipendijas audzēkņiem 2009.-2015.g.
Informācija par mērķstipendiju projekta noslēgumu un tālāku audzēkņu finansiālu atbalstu 2015./2016.m.g.

Mērķstipendiju nolikums, grozījumi 12.2012. 
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2015.gada aprīlis.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2015.gada marts.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2015.gada februāris.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2015.gada janvāris.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2014.gada decembris.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2014.gada novembris.​ 
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2014.gada oktobris.

Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2014.gada septembris​.
Reģionālais seminārs.
Projekta statisktika.

logo_esf_izm_proj.gif

Izglītības programmas „Datorsistēmas” kvalitātes uzlabošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 2010-2011.g.IP Datorsistēmas mācību materiāli (arhīva datne) 

logo-esf.gif

Līdz 2008.gadam izstrādātie mācību materiāli (arhīva datne)